Vízadagoló gépek forgalmazása, bérbeadása cégeknek és magánszemélyek számára egyaránt.

Vízadagoló gépek forgalmazása, bérbeadása cégeknek és magánszemélyek számára egyaránt.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

1. Általános Szerződési Feltételek tárgya és szabályozási köre

Az Artify Studio Kft., továbbiakban, mint Szolgáltató az Üzletszabályzatát a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a termékeivel és szolgáltatásaival a továbbiakban, mint Termék és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Termékeit igénybe vevő (magánszemély, egyéni cég, cég és szervezet), továbbiakban, mint Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Termékek igénybevételével összefüggő lényeges körülményeket.

Az Üzletszabályzat szolgáltatásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételei, a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatban lévő Ügyfél között létrejövő szolgáltatási jogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések és a megfelelően közzétett nemzetközi szerződések, szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is irányadóak.


2. Az Üzletszabályzat nyilvánosságra hozatala

Az Ügyfélnek az Üzletszabályzatot megrendelések feladásakor online, míg a szolgáltatásokhoz kapcsolódó, jelen Üzletszabályzatba foglalt Általános Szerződési Feltételeket, az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor írásban kell elfogadnia. Az Általános Szerződési Feltételek Ügyfél által történő elfogadása, az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálybalépésének előfeltétele. A hatályos Üzletszabályzat megtekinthető a Szolgáltató internetes honlapján (www.aquashopron.com).

 

3. Az Üzletszabályzat hatálya

Az Üzletszabályzat és annak módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba és marad mindaddig, amíg a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult.


4. Általános tudnivalók

Jelen Üzletszabályzat vonatkozik minden adásvételre és Termék igénybevételére, melyet az Ügyfél, mind offline: személyesen, telefonon, faxon, e-mailben és levélben, mind online: a Szolgáltató internetes oldalain történő megrendeléssel kezdeményez, ezen oldalakon azonban online fizetés nem lehetséges, ezen Webshop, a továbbiakban, mint Webshop kizárólag a Termékekkel kapcsolatos információk megtekintésére és a megrendelések leadására szolgál.

A megrendelést követő bármilyen Termék igénybevételére vonatkozó folyamatok, az offline és online leadott megrendelések esetében megegyezőek, és az arra érvényes feltételek egyaránt vonatkozóak.

 

A Szolgáltató internetes oldalain történő böngészés és az online megrendelések nem kötöttek előzetes regisztrációhoz, az Ügyfél a megrendelések teljesítéséhez szükséges adatokat, a megrendelés(ek) leadásának megerősítésekor küldi el, jelen Üzletszabályzat és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával egyidejűleg. Offline megrendelések esetében ugyanezen adatok, a megrendelés teljesítését követően kerülnek be a Szolgáltató elektronikus nyilvántartási rendszerébe.

A megrendelés(ek) leadást követően a Szolgáltató minden esetben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, a megrendelés teljesítéséhez szükséges és a teljesítés körülményeire vonatkozó további információk egyeztetése céljából, de ezt megelőzően, az Ügyfelek automatikus visszaigazoló levelet kapnak a megrendelések beérkezéséről. A szerződéskötés a megrendelés teljesítésekor, írásban jön létre.

A tényleges teljesítési időről Ügyfelek, a rendelést követő kapcsolatfelvételkor kapnak pontos felvilágosítást.

A Webshopban feltüntetett árak legtöbb esetben megegyeznek a tényleges fogyasztói árral, de egyes esetekben eltérőek lehetnek a gyártói és egyéb árváltozások, valamint az internetes oldalak frissítési idejének különbözetéből adódóan. Esetleges eltérés esetén a Szolgáltató, a rendelést követő kapcsolatfelvételkor tájékoztatja az Ügyfelet az eltérés mértékéről, a tényleges fogyasztói árról. Amennyiben Ügyfél a tényleges fogyasztói árat kedvezőtlennek találja a vásárlás szempontjából, úgy az, a vásárlási szándékától elállhat, megrendelését visszamondhatja, törölheti.

A Szolgáltató célja az Ügyfelek maximális megelégedettsége, és a folyamatos fejlesztés a változó igényekhez igazodva. Kizárólag minőségi termékeket (alapkövetelményként CE minősítéssel bíró és ISO minőségirányítási rendszerben előállított) kínál Ügyfelei számára, hosszú távú élettartamot garantálva ezzel. Szolgáltatásait úgy alakítja, hogy azok lefedjék az összes olyan kérdést, mely igénybevételük során felmerülhet. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, illetve a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat, az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.


5. Megrendelések és azok módosításai

Mind az offline, mind az online leadott megrendelések vonatkozhatnak a Szolgáltató internetes oldalain található egy vagy több termékre, szolgáltatásra vagy ezek kombinációjára, együttesére is.

Minden online leadott megrendelés további egyeztetés tárgyát képezi (ld. 4. pont), melyet a Szolgáltató tájékoztató jellegű információként, rugalmasan kezel. Ügyfélnek lehetősége van további változtatásokra a Szolgáltató általi egyeztetés alkalmával, vagy saját kezdeményezéssel offline megrendelések esetében is, írásban: e-mailben vagy faxon keresztül a meghatározott teljesítési/szállítási időt megelőző 3. napon belül. A megrendelés módosításához szükséges e-mail cím és fax szám megtalálható a Szolgáltató internetes oldalán a Kapcsolat menüpont alatt.


6. Megrendelések törlése

Az Ügyfél a megrendelés(eke)t, mind offline mind online leadott megrendelések esetében, azok meghatározott teljesítési/szállítási idejét megelőző 3 napon belül bármikor szabadon és következmény nélkül lemondhatja, írásban: e-mailben vagy faxon keresztül, a Szolgáltató internetes oldalán a Kapcsolat menüpontban közzétett ezen címek valamelyikén. Amennyiben Ügyfél ezen feltételeknek nem tesz eleget, úgy köteles a Szolgáltató felé a későn vagy le nem mondott,- valamint a szolgáltatás(ok )hoz kapcsolódó termékek téves szállításából adódó költségeit megtéríteni.

 

7. Elállás joga

Hivatkozással az 17/1999. (II. 5.) Kormány rendeletre, minden Ügyfélnek a termék(ek) átvételétől számított 14 napon belül Elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

 

Az Elállási jog minden termékre vonatkozik, ami hiánytalan és eredeti csomagolásában érkezik vissza a Szolgáltatóhoz.

Ügyfél az Elállásra vonatkozó igényét írásban: e-mailben vagy faxon keresztül jelenti be, ezen elérhetőségek megtalálhatóak a Szolgáltató internetes oldalán.

Szolgáltató a termék ellenértékét személyes visszajuttatás esetén azonnal visszafizeti. Amennyiben az Ügyfél a terméket postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza, úgy a Szolgáltató annak ellenértékét az átvételtől számított maximum 20 munkanapon belül utalja vissza, az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra.

A visszatérítés nem vonatkozik a termék visszajuttatásának költségeire és a szállítási költségre, amennyiben azt az Ügyfél viseli, tekintettel arra, hogy a Kormány rendelet értelmében nem vonatkozhat elállás olyan „szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte”.

Abban az esetben, amikor a szállítási költséget a Szolgáltató viseli, a termék ellenértékéből adódó visszatérítés összegét a szállítási költséggel csökkentve utalja vissza.

Nem élhet az Ügyfél Elállási jogával szolgáltatások esetében, amennyiben Szolgáltató azok teljesítését már megkezdte, így ha a termék vásárlásához további szolgáltatások kapcsolódnak (mint például egy hálózati vízadagoló vásárlása esetén a készülék bekötése), úgy az Ügyfél Elállása esetén a Szolgáltató a visszatérítendő, termék ellenértékéül szolgáló összeget szintén csökkenti az adott szolgáltatás költségével abban az esetben is, ha erre a szolgáltatásra a termék vásárlásakor nem számol fel költséget. Ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek az a következőképen alakulnak:

Nem vonatkozik az Elállási jog vízadagoló készülékek szűrőjére, CO2 palackok töltésére, a továbbiakban mint Töltőanyagok, ha ezen Töltőanyagok használatát az Ügyfél már megkezdte. Amennyiben a Töltőanyagok megvásárolt termékhez kapcsolódnak melyre vonatkozóan Ügyfél Elállási jogot érvényesít, úgy a Szolgáltató a visszatérítendő, termék ellenértékéül szolgáló összeget csökkenti a fent említett használatba vett Töltőanyag(ok) értékével, melyek a következőképen alakulnak:

Amennyiben egy termékről a felbontása után, az átadó jelenlétében derül ki, hogy az bizonyítottan sérült és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a Szolgáltató ezen termékre 8 napos cserelehetőséget biztosít. Amennyiben a termék 8 munkanapon belül a Szolgáltató által vállalt garancia hatálya alá tartozó hibával meghibásodik, akkor Ügyfél a termékre, garanciális jogát érvényesítheti.

Nem vonatkozik az Elállási jog, az átvétel után megsérült termékre, illetve olyan termékre, amely nem eredeti és vagy hiányos csomagolásban, tartozékok bármelyike nélkül érkezik vissza a Szolgáltatóhoz.

 

8. Garancia, szavatosság

A Szolgáltató az érvényes jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján szavatolja, hogy az általa értékesített termékek, gyártási vagy konstrukciós hiba miatt a termékekre vonatkozó szavatossági időn belül nem fognak elromlani, hogy az Ügyfél a vásárlás során jól működő árut kap. Amennyiben a megvásárolt termék minőségi hibás, az elvártnál gyengébb minőségű vagy rejtett hibával rendelkező, úgy a vásárlás (fogyasztói szerződés) hibás teljesítésnek minősül, amiért a Szolgáltató felelősséggel tartozik. Hibásnak minősülő teljesítés esetén az Ügyfél szavatossági jogát érvényesítheti, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló, 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján.

A törvény által biztosított szavatossági jogokon túlmenően a Szolgáltató, a termékeire garanciát vállal, melynek legfőbb érvényesítési feltétele a vásárlás igazolása és a garancialevél megléte. A termékek garanciális időtartamára vonatkozó információkat a Szolgáltató, az internetes oldalain közzé teszi.


A garanciális ügyintézés folyamata és feltételei:

A garanciális kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek (anyag-, munka) a Szolgáltatót terhelik.
Az Ügyfél a garanciális igényéről értesíti a Szolgáltatót, az érintett termék(ek) és a meghibásodás(ok) körülményeinek ismertetésével. Az Ügyfél ezen bejelentést megteheti a Szolgáltató internetes oldalain közzétett elérhetőségek bármelyikén.
A termék megvizsgálását, javítását vagy szükséges cseréjét a Szolgáltató minden esetben a telephelyén végzi.
Az Ügyfél, eredeti csomagolásban, megfelelő szállítási körülmények biztosításával eljuttatja a garanciális kötelezettség tárgyát képező terméket a Szolgáltató telephelyére, melynek címe: 9400 Sopron, Vércse utca 4. Amennyiben az Ügyfélnek nem áll módjában a garanciális terméket a Szolgáltatóhoz leszállítani vagy a szállítást egyéb úton megszervezni, úgy a szállítást, az Ügyfél kérésére a Szolgáltató lebonyolítja, de a szállítási költségek miden esetben az Ügyfelet terhelik. Hűtővel vagy kompresszorral ellátott termékek esetében a szállítás csak és kizárólag álló helyzetben történik. Amennyiben a termék nem a gyári csomagolásban kerül leszállításra, úgy a Szolgáltató a szállításból eredő sérülésekért és egyéb problémákért nem vállal felelősséget.


A garancia nem vonatkozik karcolásra, elszíneződésre, normál használatból eredő kopásra, illetve szándékos vagy hanyagságból adódó sérülésekre, a használati utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekre, helytelen beszerelésből származó sérülésekre (abban az esetben, ha azt nem a Szolgáltató végezte), vagy rossz feszültségre történő csatlakozásból eredő sérülésekre. A garancia nem vonatkozik vegyi vagy elektrokémiai reakció által okozott sérülésekre, rozsdára, korrózióra vagy vízkárra, beleértve a vízvezetékrendszerben található túlzott mész (vízkő) által okozott sérüléseket, ill. a nem normális környezeti állapotok okozta sérüléseket. A garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre, kiegészítőkre, fogantyúkra funkció nélküli és díszítő elemekre. A garancia nem vonatkozik olyan hibákra és sérülésekre, amelyeket idegen tárgyak, vagy olyan adalékok, tisztítószerek, illetve a háztartási gép alkotórészeinek vagy az eredeti gyári tartozékoknak nem minősülő eszközök okoztak. A garancia nem vonatkozik továbbá a szűrők vagy a lefolyórendszer eltömődéséből adódó meghibásodásokra, véletlen sérülésekre, valamint olyan javításokra, melyeket nem a Szolgáltató végzett el, vagy ha nem eredeti alkatrészt használtak fel. Amennyiben az Ügyfél szállítja haza a megvásárolt terméket, a Szolgáltató nem felel semmilyen sérülésért, mely a szállítás során történt, azonban ha Szolgáltató szállítja házhoz a terméket, az esetleges sérülésekért jótáll (de nem a jelen garancia alapján).


Egyéb, garanciát nem érintő, közvetett szolgáltatások

A Szolgáltató a vízhálózati munkák, bekötések kapcsán a vízhálózat meghibásodásából, vízfolyásból eredő károkért, felelősséget nem vállal, az Ügyfelek biztosítása érdekében, ez irányú felelősség biztosítással rendelkezik. Esetleges, fent említett káresemény bekövetkeztekor, az erről készült jegyzőkönyv alapján a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a biztosítóval és kártérítési igényt nyújt be, azonban nem garantálja a kárösszeg biztosító általi kifizetését, mert az függ a biztosítási keret adott állapotától valamint a kártérítési igény jogosságának biztosító általi elbírálásától. Szolgáltató minden esetben javasolja az Ügyfeleinek az adott készüléket olyan kármentes helyre való telepítését, ahol az esetleges meghibásodások és problémák nem okozhatnak további károkat.


9. Számlázás, Fizetés és Átvételi rendelkezések

Számlázáshoz kapcsolódó feltételek:

A Szolgáltató a számlákat 8 napos fizetési határidővel bocsájtja ki, kivételt képeznek az írásos szerződés keretén belül kötött egyedi megállapodások, amelyek ettől eltérő fizetési határidővel rendelkeznek.
A Szolgáltató zárt rendszerében kibocsájtott számlák aláírás és bélyegző nélkül is hitelesek.
Folyamatos szolgáltatás esetén a számlázás időszakonként történik (pl. havonta egyszer), ilyenkor a teljesítés ideje megegyezik a fizetési határidővel (a 2007. évi CXXVII. törvény, Áfa törvény alapján).
Hibás számla estén, függetlenül attól, hogy adót befolyásoló adatokat kell korrigálni vagy sem, Szolgáltató az eredeti számlát sztornírozza és egy új számlát bocsájt az Ügyfél részére, melynek minden esetben az a feltétele, hogy Ügyfél az eredeti számlát postai úton a Szolgáltató címére visszajuttassa a Számviteli Törvényben meghatározott 1 hónapos határidőn belül
Ügyfél elfogadja, hogy bizonyos esetekben annak ellenére, hogy a Termékhez kapcsolódó szállító levelet egy a Szolgáltatóval kapcsolatban álló külsős cég állítja ki, az ehhez kapcsolódó számlát a Szolgáltató bocsájtja ki és a fizetési kötelezettség is a Szolgáltató felé teljesítendő.

Lehetséges fizetési módok:

Adásvétel esetében: Az online bankkártyás fizetések a CIB Bank eCommerce szolgáltatással rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

utánvéttel: fizetés az áru átvételekor készpénzben

banki átutalás előrefizetéssel: a termék leszállításának megkezdése előtt banki átutalással

Szolgáltatás igénybevétele esetén:

banki átutalással: havi rendszerességgel átutalásos számla ellenében
készpénzzel: amennyiben a szolgáltatáshoz termékvásárlás is kapcsolódik, annak átvételekor készpénzben is lehetséges

Banki átutalásnál kötelezően, a közlemény rovatba az átutaláshoz tartozó számla száma írandó.

Nyugtázás, egyéb átvételi elismervénynek minősülő formák

A Szolgáltató különféle átvételi hitelesítéseket alkalmaz, melyek mindegyikét az Ügyfél, magára nézve elfogadottnak tartja.

A Szolgáltató által alkalmazott átvételi hitelesítések a következőek:

A Szolgáltató által kiállított Szállítólevél jóváhagyása
Szolgáltató által megbízott külső cég átvételi bizonylatának jóváhagyása

 

10. Adatváltozás bejelentési kötelezettség

Ügyfél a Szolgáltatóval köteles legfeljebb 8 munkanapon belül minden olyan változást közölni, mely a Termékek igénybevételével összefügg, és azokra kihat, az Ügyfél elérhetőségeire szintén vonatkozóan. Szolgáltató a személyes adatokat az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, az erre vonatkozó részletek az Adatvédelmi Nyilatkozatban megtekinthetőek, mely megtalálható a Szolgáltató internetes oldalán.

 

Az Artify Studio Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódó bérleti szerződés tervezetei és azok jelen Üzletszabályzatába foglalt Általános Szerződési Feltételei

Bérleti Szerződés tervezet -
Általános megállapodási feltételek Ásványvíz adagoló készülék(ek) folyamatos bérlésére

 

Szerződéses feltételek

A Szolgáltató és az Ügyfél (a továbbiakban együttesen: Felek) megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a tulajdonát képező/használatában álló, a szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) tételesen felsorolt Bérleményeket/használati eszközöket (a továbbiakban: Bérlemények) az Ügyfél részére bérbe adja, az Ügyfél a Bérleményeket a Szerződésben írt feltételekkel, bérleti díj ellenében bérbe veszi. A Bérlemények Ügyfél részére történő átadása úgy történik, hogy azokat a Szolgáltató, a Mellékletben feltüntetett,- a Felek által közösen kijelölt helye(ke)n, üzembe helyezi.
A Szerződés csak a Felek közös megállapodásával és kizárólag írásban módosítható.

 

Fizetési feltételek

Az Ügyfél a Bérlemények használatáért a Szolgáltató részére bérleti díjat fizet, melynek összege a Mellékletben meghatározott és melyet a mindenkor érvényben lévő ÁFA kulcs alapján számított ÁFA terhel. A bérleti díj havonta előre fizetendő banki átutalással, vagy készpénzzel.


Jogok, kötelezettségek

Az Ügyfelet a Szerződés időtartama alatt kizárólag a Bérlemények szerződés szerinti használati joga illeti meg, azt bérbe tovább nem adhatja, használati / üzemeltetési jogát harmadik személynek egyéb jogcímen át nem engedheti, továbbá azt meg nem terhelheti és harmadik személynek biztosítékul nem adhatja.
Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által a Bérleményen elhelyezett gyári számot jelző címkét az eredeti helyén tartani és annak mindenkori olvasható és tiszta állapotáról gondoskodni.


Ha az Ügyfél bármely fenti kötelezettségét megszegi, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Bérlemény(eke)t az Ügyfél költségére leszerelni és elszállítani. Az Ügyfél közvetlenül és korlátlanul felel mindazokért a károkért, amelyek a fenti kötelezettségei megszegése nélkül nem következtek volna be.

Az Ügyfél saját költségén biztosítja az üzemeltetéséhez szükséges egyfázisú elektromos áramot, valamint az irányadó szabványokban, rendeletekben előírt tűz és érintésvédelmi, szabványossági és létesítés biztonsági előírásoknak megfelelően kivitelezett villamoshálózati csatlakozást. A csatlakozás műszaki állapotának rendszeres ellenőrzését, annak a jogszabályokban előírt időszakos érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatát ugyancsak az Ügyfél köteles elvégeztetni.
Ügyfél a bérlemény telepítésekor köteles betartani a használati utasítást, valamint a vonatkozó tűz- és érintésvédelmi előírásokat. A Berendezés kizárólag olyan helyiségbe telepíthető, ahol az esetleges meghibásodásból eredő vízfolyás károsodást nem okoz. A vízfolyásból származó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél saját költségén köteles gondoskodni a Bérlemények üzemeltetéséről, azok tisztasági és esztétikai állapotának megtartásáról, valamint a rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételekről. A berendezések higiéniai tisztítása, amely a Szolgáltatótól külön díjazás ellenében megrendelhető, 6 havonta javasolt, melynek elmaradásából vagy a nem szakszerű tisztításából eredő bárminemű károkért vagy egyéb következményért a Szolgáltató nem felel, a fertőtlenítés és higiéniai tisztítás kizárólag az Ügyfél felelőssége.

A Bérlemények karbantartását, javítását, továbbá azok – Ügyfél kérésére történő – áthelyezését és ismételt beüzemelését, a Szolgáltató végzi. Ezen szolgáltatások díjáról a Szolgáltató, az Ügyfél kérésre tájékoztatást ad.

A Bérleményeket, vagy azok bármely részét, tartozékát az Ügyfél, a Szerződés Mellékletében rögzített, közösen kijelölt helyről másik helyre – a Szerződés valamennyi előírásának betartásával – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával helyezheti át. A Bérlemények külső megjelenését az Ügyfél nem változtathatja meg. Ha az Ügyfél a bármely fenti kötelezettségét megszegi a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Bérleményeket az Ügyfél költségére leszerelni és elszállítani.

A Szolgáltató biztosítja a Bérleményekhez szükséges töltő- és segédanyagokat, illetve azok cseréjét, azonban ezen termékek ellenértékét az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltató részére.

Gazdálkodó szervezet esetén az Ügyfél kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy Szolgáltató illetve megbízottja, az Ügyfél üzleti idejének időtartama alatt bármikor, előzetes bejelentés nélkül is, de a belépés és az ott tartózkodás szabályainak betartásával ellenőrizze a Bérlemények rendeltetés, illetve szerződésszerű használatát/üzemeltetését és elvégezze a szükséges karbantartási, javítási munkákat.

Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltató képviselőjét a Bérlemények meghibásodásáról, illetve egyéb károsodásáról ideértve annak eltulajdonítását is. Köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni a már bekövetkezett károk csökkentése, valamint a további károk megakadályozása érdekében. Az értesítés, valamint a kárenyhítés és kárelhárítás elmaradásából, késedelmes mivoltából eredő károk az Ügyfelet terhelik. A Szerződés hatálya alatt, minden, a Bérleményeket ért és esetleges biztosítással nem fedezett kárért – ideértve a rongálással és a Bérlemények eltulajdonításával okozott károkat is – az Ügyfél a felelős, melyeket köteles közvetlenül a Szolgáltató felé megtéríteni.

A Határozatlan időtartamra kötött szerződés esetében, a Szerződést bármelyik Fél a másik

Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30, azaz harminc napos felmondási idő közbeiktatásával, indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja.

Ha bármelyik Fél a Szerződésből eredő bármely kötelezettségét megszegi, akkor a sérelmet szenvedett Fél a szerződésszegő Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az estben, ha a szerződésszegő Fél a szerződéses kötelezettségének a sérelmet szenvedett Fél felhívásában megadott határidőn belül sem tesz eleget, illetve a szerződésszerű állapotot nem állítja helyre.

A Felek minden külön nyilatkozata nélkül megszűnik a Szerződés, ha az Ügyfél ellen csőd, felszámolási-, végelszámolási eljárás indul, vagy az illetékes cégbíróság vele szemben törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását rendeli el, egyéni vállalkozó esetében, ha a vállalkozó a vállalkozási engedélyét visszaadta, azt visszavonták, illetve ha az Ügyfélnek a Mellékletben rögzített felállítási helyekre vonatkozó használati joga megszűnik.

A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, az Ügyfél a megszűnés időpontjában köteles a Bérleményeket a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni és biztosítani, hogy a Bérbeadó képviselője, az általa megjelölt időpontban azokat leszerelje és elszállítsa. Ha az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató minden törvényes eszközt igénybe vesz a fenti jogai érvényesítése végett. Ennek költségeit, továbbá a visszaszolgáltatási kötelezettség megszegése miatt a Szolgáltató oldalán felmerült egyéb költségeket és károkat az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megtéríteni. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Bérleményeket azért nem tudta leszerelni és elszállítani, mert a helyszín a megadott időpontban zárva volt és sem az Ügyfél, sem a képviselője nem volt fellelhető, a leszerelés és elszállítás, valamint az eljárással felmerült egyéb költségek ugyancsak az Ügyfelet terhelik.

Bármilyen hűségnyilatkozat vállalása esetén, a Szolgáltató a Mellékletben feltűntetett bérleti árakat a Szerződés időtartama alatt nem módosíthatja, Ügyfél viszont vállalja, hogy amennyiben a Szerződést a hűségnyilatkozat idején belül kívánja felmondani, abban az esetben kötbér megfizetésére köteles. A kötbér összege a hűségnyilatkozat lejártáig hátralévő hónapok és a bérletben álló Bérlemény (ek) Mellékletben rögzített bérleti díjának szorzatából számolandó, melynek megfizetésére az Ügyfél, a Szerződés aláírásával, a Szerződés megszüntetésétől számított 30 naptári napon belül kötelezi magát.

A Szerződés főoldalán rögzített, egyes termék csomagra vállalt (a továbbiakban: Csomag) hűségnyilatkozat esetén Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a hűségnyilatkozat időtartama alatt, a Csomago(ka)t alacsonyabb értékűre váltani kívánja, a hűségnyilatkozat lejártáig, a Szerződés főoldalán megjelölt, módosítás előtti Csomaghoz tartozó,- Mellékletben meghatározott havi díj megfizetésére köteles. Magasabb értékű Csomag váltás esetén, az Ügyfél a magasabb értékű, módosított Csomaghoz tartozó havi díj megfizetésére köteles.

Amennyiben fennálló hűségnyilatkozattal rendelkező szerződés esetén az Ügyfél bármely fenti pontnak nem tesz eleget és Szolgáltató jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felbontani, abban az esetben Ügyfél köteles Szolgáltató részére a szerződésben megállapított kötbért megfizetni.


Szerződéses feltételek

A Szolgáltató és az Ügyfél (a továbbiakban együttesen: Felek) megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a tulajdonát képező/használatában álló, a szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) tételesen felsorolt

Bérleményeket/használati eszközöket (a továbbiakban: Bérlemények) az Ügyfél részére bérbe adja, az Ügyfél a Bérleményeket a Szerződésben írt feltételekkel, bérleti díj ellenében bérbe veszi. A Bérlemények a Mellékletben feltüntetett,- a Felek által közösen kijelölt helye(ke)n az Ügyfél részére történő átadása, az üzembe helyezését követően átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, melynek időpontja a Szolgáltató általi számlázás kezdete.

A Szerződés csak a Felek közös megállapodásával és kizárólag írásban módosítható.

 

Fizetési feltételek

Az Ügyfél a Szolgáltató részére bérleti díjat fizet a Bérlemények használatáért, melyet a kapcsolódó Melléklet tartalmaz. A bérleti díj havonta előre fizetendő banki átutalással, 8 napos fizetési határidővel, vagy készpénzben befizetéssel.

 

Jogok, kötelezettségek

Az Ügyfelet a Szerződés időtartama alatt kizárólag a Bérlemények szerződés szerinti használati joga illeti meg, azokat bérbe tovább nem adhatja, használati/üzemeltetési jogát harmadik személynek egyéb jogcímen át nem engedheti, továbbá azt meg nem terhelheti és harmadik személynek biztosítékul nem adhatja.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által a Bérleményen elhelyezett gyári számot jelző címkét az eredeti helyén tartani és annak mindenkori olvasható és tiszta állapotáról gondoskodni.

Az Ügyfél saját költségén biztosítja az üzemeltetéséhez szükséges egyfázisú elektromos áramot, valamint az irányadó szabványokban, rendeletekben előírt tűz és érintésvédelmi, szabványossági és létesítés biztonsági előírásoknak megfelelően kivitelezett villamoshálózati csatlakozást. A csatlakozás műszaki állapotának rendszeres ellenőrzését, annak a jogszabályokban előírt időszakos érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatát ugyancsak az Ügyfél köteles elvégeztetni. Ügyfél a bérlemény telepítésekor köteles betartani a használati utasítást, valamint a vonatkozó tűz- és érintésvédelmi előírásokat.

A Berendezés kizárólag olyan helyiségbe telepíthető, ahol az esetleges meghibásodásból eredő vízfolyás károsodást nem okoz. A vízfolyásból származó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél saját költségén köteles gondoskodni a Bérlemények üzemeltetéséről, azok tisztasági és esztétikai állapotának megtartásáról, valamint a rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételekről. A Berendezések higiéniai tisztítását és szűrő betétéinek cseréjét a Szolgáltató 6 havonta automatikusan elvégzi. Ezen munkálatok szükségességéről a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet és elvégzéséhez időpontot egyeztet.

A Szolgáltató elvégzi a vízhálózati rendszerre történő, előre kiépített csapleállásra való telepítést, amelynek díja előzetes felmérés alapján kerül megállapításra. Ezen költséget a Szolgáltató, a Berendezések telepítése után számlázza ki, melyet az Ügyfél köteles egy összegben megfizetni. Amennyiben a telepítési helyiség nem az Ügyfél tulajdonát képezi, Ügyfél kötelezettsége a munkálatok elvégzéséhez a tulajdonos engedélyét kérnie.

A Bérlemények karbantartását, javítását, továbbá azok – Ügyfél kérésére történő – áthelyezését és ismételt beüzemelését, a Szolgáltató végzi. Ezen szolgáltatások díjáról a Szolgáltató, az Ügyfélkérésre tájékoztatást ad.

A Bérleményeket, vagy azok bármely részét, tartozékát az Ügyfél, a Szerződés Mellékletében rögzített, közösen kijelölt helyről másik helyre – a Szerződés valamennyi előírásának betartásával – kizárólag a Szolgáltató jegyzőkönyvben rögzített közreműködésével vagy előzetes írásbeli hozzájárulásával helyezheti át. A Bérlemények külső megjelenését az Ügyfél nem változtathatja meg. Ha az Ügyfél bármely fenti kötelezettségét megszegi, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Bérleményeket az Ügyfél költségére leszerelni és elszállítani.

A Szolgáltató biztosítja a Bérleményekhez szükséges töltő– és segédanyagokat, illetve azok cseréjét, azonban ezen termékek ellenértékét az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltató részére.

Gazdálkodó szervezet esetén az Ügyfél kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy Szolgáltató, illetve megbízottja az Ügyfél üzleti idejének időtartama alatt (munkanapokon 7-15 óra között) bármikor, előzetes bejelentés nélkül is, de a belépés és az ott tartózkodás szabályainak betartásával ellenőrizze a Bérlemények rendeltetés–, illetve szerződésszerű használatát/ üzemeltetését és elvégezze a szükséges karbantartási, javítási munkákat.

Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltató képviselőjét a Bérlemények meghibásodásáról, illetve egyéb károsodásáról, ideértve annak eltulajdonítását is. Köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni a már bekövetkezett károk csökkentése valamint a további károk megakadályozása érdekében. Az értesítés, valamint a kárenyhítés és kárelhárítás elmaradásából, késedelmes mivoltából eredő károk az Ügyfelet terhelik. A Szerződés hatálya alatt, minden, a Bérleményeket ért és esetleges biztosítással nem fedezett kárért – ideértve a rongálással és a Bérlemények eltulajdonításával okozott károkat is – az Ügyfél a felelős, melyeket köteles közvetlenül a Szolgáltató felé megtéríteni.

 

A Határozatlan időtartamra kötött szerződés esetében a Szerződést bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 azaz harminc napos felmondási idő közbeiktatásával, indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja.

Ha bármelyik Fél a Szerződésből eredő bármely kötelezettségét megszegi, akkor a sérelmet szenvedett Fél a szerződésszegő Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az estben, ha a szerződésszegő Fél a szerződéses kötelezettségének a sérelmet szenvedett Fél felhívásában megadott határidőn belül sem tesz eleget, illetve a szerződésszerű állapotot nem állítja helyre.

A Felek minden külön nyilatkozata nélkül megszűnik a Szerződés, ha az Ügyfél ellen csőd, felszámolási-, végelszámolási eljárás indul, vagy az illetékes cégbíróság vele szemben törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását rendeli el, egyéni vállalkozó esetében, ha a vállalkozó a vállalkozási engedélyét visszaadta, azt visszavonták, illetve ha az Ügyfélnek a Mellékletben rögzített felállítási helyekre vonatkozó használati joga megszűnik.

A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Ügyfél a megszűnés időpontjában köteles a Bérleményeket a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni és biztosítani, hogy a Bérbeadó képviselője, a Felek által egyeztetett időpontban azokat leszerelje és elszállítsa. Amennyiben Ügyfél az egyeztetett időpontban a Bérleményeket nem adja át, vagy azok leszerelését ellehetetleníti (ide értve azt az esetet, ha a Szolgáltató a Bérleményeket azért nem tudta leszerelni és elszállítani, mert a helyszín a megadott időpontban zárva volt és sem az Ügyfél, sem a képviselője nem volt fellelhető), köteles az eredménytelen kiszállás költségét megfizetni. Ha az Ügyfél ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, a Szolgáltató minden törvényes eszközt igénybe vesz a fenti jogai érvényesítése végett. Ennek költségeit, továbbá a visszaszolgáltatási kötelezettség megszegése miatt a Szolgáltató oldalán felmerült egyéb költségeket és károkat az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megtéríteni. Abban az esetben, amikor a szerződés megszüntetésére Ügyfélnek felróható okból, azonnali hatályú felmondás keretében kerül sor, a leszerelés és elszállítás, valamint az eljárással felmerült egyéb költségek ugyancsak az Ügyfelet terhelik. Határozott időtartamú szerződés megszűnése vagy határozatlan időtartamra kötött szerződés normál felmondással történő megszüntetése esetén – amennyiben az első kiszállás eredményes - a leszerelés és az elszállítás díjtalan.

Hűségnyilatkozat esetén, a Szolgáltató a feltűntetett bérleti árakat a Szerződés időtartama alatt nem módosíthatja. Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a Szerződést a hűségnyilatkozat idején belül kívánja felmondani, abban az esetben kötbér megfizetésére köteles. A kötbér összege a hűségnyilatkozat lejártáig hátralévő hónapok és a bérletben álló Bérlemény(ek) Mellékletben rögzített bérleti díjának szorzatából számolandó, melynek megfizetésére az Ügyfél a Szerződés aláírásával, a Szerződés megszüntetésétől számított 30 naptári napon belül kötelezi magát.

Hűségnyilatkozat vállalása esetén Ügyfél továbbá vállalja, hogy amennyiben a hűségnyilatkozat időtartama alatt a Mellékletben meghatározott Bérlemények számát csökkenteni, és/vagy a Bérlemények típusát alacsonyabb értékűre változtatni kívánja, a hűségnyilatkozat lejártáig, a módosítás előtti,- Mellékletben meghatározott Bérlemények utáni bérleti díj megfizetésére köteles. A Bérlemények számának növelése és/vagy magasabb értékű típusváltoztatása esetén, az Ügyfél a módosított,- Melléklet szerinti Bérlemények utáni bérleti díj megfizetésére köteles.

Amennyiben fennálló hűségnyilatkozattal rendelkező szerződés esetén az Ügyfél bármely fenti pontnak nem tesz eleget és Szolgáltató jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felbontani, abban az esetben Ügyfél köteles Szolgáltató részére a szerződésben megfogalmazott kötbért megfizetni.

Ügyfél hozzájárulását adja nevének közlését, a Szolgáltató által publikusan is megjeleníthető referencia listájában.

 

Vélemények, panaszkezelés

A Szolgáltató célja, a Webshop működésének és kiszolgálásának a sikere, melynek kialakításában, felmérésében leginkább az Ügyfelek segíthetik munkáját. A Szolgáltató elérhetőségein érkező információk, vélemények alapján folyamatosan figyelemmel kíséri az Ügyfelek pozitív és negatív véleményeit, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit és az esetleges reklamációkat. Az Szolgáltató reméli, hogy a Webshop működésével és választékával, valamint a szolgáltatásaival az Ügyfél elégedett lesz, és további érdeklődésre számíthat.


14. Kintlévőség kezelés, behajtás

A Szolgáltató igyekszik az Ügyfél fizetési problémáját a tőle elvárható módon, megértően és megoldásra ösztönzően kezelni, ezért késedelemben lévő tartozás esetén, egyedi megállapodás keretén belül lehetőséget ad azon Ügyfelek számára, akik a tartozásuk rendezésére vonatkozóan maximális hajlandóságot mutatnak, a kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos körülmények könnyítésére, a határidők meghosszabbítására és vagy esetleges részletfizetési engedményekre.

 

Fizetési határidők elmulasztása és nemfizetés esetén alkalmazott eljárásrend

A Szolgáltató az alábbiakban tájékoztatja az Ügyfelet a késedelmes fizetés estén alkalmazott eljárásmódról, hogy a fizetési határidők betartásával a további kellemetlenségeket és költség terheket elkerülhesse.


Fizetési felszólítás:
Amennyiben Ügyfél a díjfizetési kötelezettségének a fizetési emlékeztető ellenére sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató tértivevényes fizetési felszólítót küld az Ügyfélnek, melyben a jogkövetkezmények rögzítése mellett felszólítja, hogy tartozását a fizetési felszólító kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg. Amennyiben az Ügyfél a tartozását e fizetési felszólítás ellenére sem rendezi, úgy a Szolgáltató a felszólítást megismétli az első felszólítás feltételeivel és módjával azonos módon.


Szolgáltatás felfüggesztés, kapcsolatfelvétel:
Eredménytelen fizetési felszólítást követően a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a rendelkezésre álló elérhetőségek valamelyikén és megállapodást köt Ügyféllel a tartozás rendezésére vonatkozóan. Szolgáltató, amennyiben az egyeztetés alapján szükségesnek látja, úgy megteszi a szolgáltatás felfüggesztésére, felmondására vonatkozó intézkedéseket.


Jogi eljárás indítása:
A tartozás eredménytelen beszedése esetén a Szolgáltató fizetési meghagyás kibocsájtását, polgári per indítását, illetve a bíróság jogerős határozata alapján azonnali beszedési megbízást nyújt be, vagy végrehajtási eljárás megindítását kezdeményezi az Ügyfél, továbbiakban, mint Adós ellen. A Szolgáltató jogosult minden, az Adóssal szembeni megalapozottnak bizonyuló követelésnek érvényesítésével kapcsolatban nála felmerült költségét, eljárási díjat, illetéket és kárt az adóssal szemben érvényesíteni.

 

Eljárás Jogtalan Eltulajdonítás esetén:

Az Ügyfél a Szolgáltató tulajdonát képező, bérleti szerződés keretén belül bérbe kapott használati eszközöket, továbbiakban, mint Bérleményeket a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, köteles a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni és biztosítani, hogy a Szolgáltató képviselője, az általa megjelölt időpontban azokat leszerelje és elszállítsa. Az Ügyfél, aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagyon elleni bűncselekményt, Jogtalan Eltulajdonítást követ el. Jogtalan eltulajdonítás esetén a Szolgáltató rendőrségi feljelentést tesz, bírósághoz fordul és igénybe vesz minden törvényes eszközt a fenti jogai érvényesítése végett. Ennek költségeit, továbbá a visszaszolgáltatási kötelezettség megszegése miatt a Szolgáltató oldalán felmerült egyéb költségeket és károkat beleértve a leszerelés és elszállítás költségét az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.

 

Záró rendelkezések

A Szolgáltató és az Ügyfél arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat egymás érdekeinek figyelembevételével, peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Rendezetlen jogviták esetében mind a Szolgáltató mind az Ügyfél jogosult fellebbviteli szervhez vagy az illetékes bírósághoz jogorvoslatért fordulni (Eht 138. § (2) c)).

A Szolgáltató és az Ügyfél közt létrejött szerződés(ek)ben nem szabályozott kérdésekre a jelen Üzletszabályzat Általános szerződési feltételei, a Magyar Köztársaságban mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági eljárások, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi Nyilatkozat

1. Adatvédelmi tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Artify Studio Kft. (székhely: 9400 Sopron, Vércse utca 4., cégjegyzékszám: 01-09-290566, adószám: 25813407-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Artify Studio Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Artify Studio Kft. magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Artify Studio Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

Jelen tájékoztató hatálya az Artify Studio Kft. által a társaság székhelyén, valamint a www.aquashopron.com weboldalon keresztül folytatott – elektronikus és papír alapú – adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

 

2. Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot az Artify Studio Kft. kezeli. Az érintettek az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:

Név: Artify Studio Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 9400 Sopron, Vércse utca 4.

Telefonszám: +36 30 273 3152

E-mail cím: info@aquashopron.com

3. Fogalom meghatározások

 • Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.
 • Egészségügyi adat: személyes adat, amely a természetes személy testi vagy pszichikai állapotára vonatkozik.
 • Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • Adatkezelő: a Artify Studio Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.
 • Közös adatkezelés: a személyes adatok kezelésének azon válfaja, amikor az adatkezelés célját és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló felelősségük megoszlását a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.
 • Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.
 • Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében.
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.
 • Álnevesítés: azon műveletek, amelyek elvégzését követően további információk hiányában többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, ha a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják és technikailag is biztosított az, hogy a személyes adatot azonosítható természetes személyekkel nem lehet összekapcsolni.
 • Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.

4. Adatkezelés módja, elvei

Mindazon személyes adatokat, amelyeket az Artify Studio Kft. kezel, Társaságunk minden esetben közvetlenül az érintettektől gyűjti. Ennek megfelelően az Artify Studio Kft. kizárólag azokat a személyes adatokat tárolja adatbázisaiban, illetve használja fel a jelen tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az érintettek maguk bocsátottak Társaságunk rendelkezésére. Az Artify Studio Kft. személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból nem gyűjt, továbbá személyes adatokhoz az Artify Studio Kft. harmadik személyek adattovábbítása útján sem jut hozzá.

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat az Artify Studio Kft., mint forgalmazó gazdasági társaság, kizárólag a termékek forgalmazási, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei gyakorlása körében, minden esetben egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használja fel.

Az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során az Artify Studio Kft. végrehajtja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek érvényesülése és az érintett személyek jogainak a védelme. Az Artify Studio Kft.-nél, mint felelős adatkezelőnél bevezetésre kerülő intézkedések a tudomány és technológia jelenlegi állásának, a megvalósításhoz szükséges költségeknek, valamint a természetes személyek jogaira vonatkozó esetleges kockázatoknak a számbavételét és értékelését követően kerültek meghatározásra.

Az Artify Studio Kft. a tudomására jutott valamennyi személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon végzi, hogy az adatkezelés annak teljes időtartama alatt az érintett természetes személyek számára is átlátható legyen.

Az Artify Studio Kft. adatkezelési tevékenysége során a személyes adatok gyűjtésére kizárólag a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célokból kerülhet sor. Az Artify Studio Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyetlen felvett személyes adatot se kezeljen a tájékoztatóban részletezett célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az Artify Studio Kft. kizárólag az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez szükséges személyes adatokat kezeli. Artify Studio Kft. arra törekszik, hogy az általa tárolt és kezelt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében pedig megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a pontatlan vagy helytelen adatok mielőbbi helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek.

Az Artify Studio Kft. a felvett személyes adatokat addig az időpontig tárolja, ameddig az az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges. Az adatok kezelése során Artify Studio Kft. mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza, melyek ahhoz szükségesek, hogy az adatkezelő garantálni tudja az adatok biztonságát, ideértve azok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet.

Adatkezelőként az Artify Studio Kft. számára fontos, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsen be az adatkezelési folyamatba, amelyek segítségével biztosítani tudja azt, hogy kizárólag a konkrét adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig történjen a személyes adatok kezelése, valamint ezeknek megfelelően legyen biztosított az adatokhoz való hozzáférés lehetősége is. Az Artify Studio Kft. számára kiemelt fontosságú, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy az érintett erre vonatkozó jogszerű kérelmet terjeszt elő, haladéktalanul törlésre, illetve annak érdekében, hogy kapcsolatuk az érintettel többé ne legyen helyreállítható, álnevesítésre kerüljenek.

5. Szerződéskötéshez, szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunkkal megkötésre kerülő szerződésének elkészítéséhez, a szerződéses jogviszony fenntartásához, és Társaságunknak a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítéséhez, valamint jogszerű igényeinek érvényesítéséhez alábbi személyes adatainak Artify Studio Kft. általi kezelése szükséges: név, lakcím, levelezési cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma (mobil és/vagy vezetékes), e-mail címe, vízfogyasztásra vonatkozó információk.

A fenti adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Társaságunk elsőként szerződési ajánlatot tegyen, majd szerződést tudjon kötni Önnel, továbbá ahhoz is, hogy a megrendelt áruk ellenértékét kiszámlázhassuk, majd pedig a termékeinket kiszállíthassuk Önnek. Személyes adatainak kezelése tehát az Artify Studio Kft. és Ön között létrejövő szerződéses kapcsolaton alapul. A szerződéses kapcsolat létrehozása, valamint a szerződés fenntartása és teljesítése – így különösen a göngyöleg- (ballon és CO2 palack), illetve egyéb szerződésen szereplő eszköz (automata, pohártartó, ballontartó, csepptálca) elszámolása – érdekében megadott személyes adatokat Társaságunk legfeljebb a szerződéses kapcsolat megszűnésének időpontjáig kezeli.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésünkre, úgy Társaságunknak – a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában – nem áll módjában szerződést kötni Önnel.

Tájékoztatjuk, hogy nevén és lakcímén túl további személyes adatait (anyja neve, születési hely és születési idő) az Önnel megkötésre kerülő szerződésből fakadóan Társaságunknak Önnel szemben fennálló követelésének érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli. Ezen személyes adatok kezelésének célja, hogy Társaságunk – az Ön esetleges önkéntes teljesítésének hiányában – szerződéses követelésének érvényesítésére irányuló jogi eljárások eredményesen megindíthatók és lefolytathatók legyenek. Az Artify Studio Kft. jogos érdeke alapján felvett személyes adatokat Társaságunk mindaddig kezeli, ameddig Ön ezen adatok kezelése ellen nem tiltakozik írásban, az Artify Studio Kft., 9400 Sopron, Vércse utca 4. postacímre, vagy az aquashopron@gmail.com e-mail címre küldött levél útján.

A fenti személyes adatok Társaságunkat megillető jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt során a Artify Studio Kft. összevetette egymással az adatkezelő és az érintett oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy a Artify Studio Kft.-nek a szerződésekből eredő követeléseinek érvényesítéséhez szükséges adatok kezelését megalapozó jogos érdeke erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataikat az adatkezelő ne ismerhesse meg, illetve ne kezelhesse. Ezen adatok kezelésének hiánya ellehetetlenítené Társaságunkat a szerződés teljesítésének hiányában jogszerűen megillető követelés érvényesítésében, ami indokolatlanul hátrányos helyzetet idézne elő az Artify Studio Kft. számára. Társaságunk szavatolja, hogy ezen adatok kezelésére csakis abban az esetben kerül sor, ha az érintettel szemben az Artify Studio Kft.-nek olyan lejárt és esedékessé vált követelése áll fenn, amelynek érvényesítését az érintettel szemben megkezdte, ennek érdekében a fenti időpontig ezen személyes adatok – az idő előtti, jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében zárolásra kerülnek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Társaságunknak a szerződés alapján Önnel szemben követelése áll fenn, úgy az igény érvényesítése érdekében megindításra kerülő eljárások lefolytatásához szükséges, követeléskezelési célból kezelt személyes adatai átadásra kerülnek a behajtásban közreműködő személyek (jogi képviselő, követeléskezelő cég) részére.

Társaságunk azon érintettek személyes adatait is kezeli, akik ajánlatkéréssel fordulnak Társaságunkhoz. Ebben az esetben az érintettre vonatkozó, minél inkább személyre szabott ajánlat megadása céljából a következő adatok megadását kéri: név, lakcím, levelezési cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, fogyasztási szokások (korábbi beszerzési forrás, fogyasztók száma), egyéb információk.

A fenti esetben az érintettek az ún. adatbekérő nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével járulnak hozzá az ajánlat elkészítése és kiküldése érdekében folytatott adatkezeléshez. A személyes adatok kezelésének időtartama ebben az esetben eltér attól függően, hogy a Artify Studio Kft. és az érintett egymással az ajánlat alapján szerződést kötnek-e. Amennyiben szerződéskötésre kerül sor, úgy az adatokat a szerződés megszűnéséig kezeljük, ha pedig az érintett az ajánlatot visszautasítja, vagy bár elfogadja, de ezt követően bármilyen okból mégsem köt szerződést Társaságunkkal, úgy az adatkezelés Társaságunknak az ajánlat visszautasításáról való tudomásszerzéséig, de legkésőbb az érintett elfogadó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napig tart.

6. Weboldalon folytatott adatkezelés

Az Artify Studio Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy a www.aquashopron.com weboldalon személyes adatok kezelése az alábbi esetekben és feltételek szerint történik:

Abban az esetben, ha Ön az www.aquashopron.com oldalon a Kapcsolat menüre kattintva megjelenő felületen megadja nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint az ahhoz mellékelt szöveges üzenetet elküldi a weboldalon keresztül, úgy kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Artify Studio Kft. az Önnel való kapcsolatfelvétel, valamint feltett kérdéseinek megválaszolása céljából kezelje. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat addig az időpontig kezeli, ameddig Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja.

7. Cookie-k használata a weboldalon

A www.aquashopron.com weboldalon történő egyszerű böngészés során az Artify Studio Kft. semmilyen személyes adatot nem gyűjt és nem kezel a látogatóról. Társaságunk weboldalán ún. technikai sütiket („cookie”-kat) alkalmaz, amelyek kizárólag a weboldal böngészésének folyamatát egyszerűsítik, valamint rendszeradminisztrációs és statisztikai célokat szolgálnak, azonban nem alkalmasak arra, hogy bármilyen személyes adatot rögzítsenek.

Az Artify Studio Kft. a testreszabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén ún. anonim látogatásazonosítót (cookie/süti) helyezhet el és olvashat vissza. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz. Alapvető funkciója a böngészés megkönnyítése.

A www.aquashopron.com weboldal az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 • átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően működjenek;
 • állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használhatunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a látogató internetes böngészőjében milyen beállításokat alkalmaz;
 • biztonsági cookie.

A munkamenet lezárultáig érvényes sütik csak a böngésző bezárásáig kerülnek rögzítésre a látogató számítógépen. A meghatározott érvényességi idővel rendelkező állandó sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a sütiket törölhetik saját számítógépükről, illetve letilthatják böngészőjükben a sütik alkalmazását, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozottan lesznek igénybe vehetők. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunk a www.aquashopron.com  weboldalon a Google, Inc. („Google”) és az UNAS Online Kft. („UNAS”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatásokat használja. A Google és az UNAS szintén használ “sütiket” (“cookies”), melyeket a látogató számítógépén helyez el, és amelyek célja, hogy segítsék a weboldal használatának elemzését. A “süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó alábbi információkat: a látogató internet-szolgáltatójának megnevezése, a látogató IP címe, szoftverböngésző verziószáma, operációs rendszer típusa, a holnapon meglátogatott oldalak, weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal, ahonnan a látogató az Artify Studio Kft. honlapját elérte. Az adatokat a Google és az UNAS szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google és az UNAS ezeket az információkat a weboldal látogató által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google és az UNAS továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google és az UNAS megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem kapcsolja össze a látogató IP címét a Google és az UNAS birtokában lévő egyéb adatokkal.

A látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával megtilthatja a “sütik” használatát, azonban előfordulhat, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A www.aquashopron.com weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fent meghatározott módon és célokra. A Google által alkalmazott sütikről további tájékoztatás érhető el a www.google.com/analytics/ és a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oldalakon. Az UNAS tájékoztatását a https://unas.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon találhatja.

8. Adattovábbítás

Abban az esetben, ha az Artify Studio Kft. részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy Társaságunk ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

Az Artify Studio Kft. tájékoztatja továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat Társaságunk a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítja sem adatkezelők, sem adatfeldolgozók, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

9. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések

Az Artify Studio Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Társaságunk által kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű biztonságát garantálni tudja. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása minden esetben egyedileg, az adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázat figyelembe vétele és értékelése alapján történik.

Az Artify Studio Kft. a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege. Ezen rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások fel legyenek szerelve a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármiféle jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Az Artify Studio Kft. képes annak garantálására is, hogy az adatkezeléshez használt rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.

Az Artify Studio Kft. tájékoztatja azon természetes személyeket, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, hogy az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az adatok biztonságának megőrzésére bevezetett intézkedés hatékonyságát – erre vonatkozó belső szabályzatokban meghatározott időközönként – rendszeresen ellenőrzi és ezen ellenőrzések eredményét dokumentált módon értékeli.

Az Artify Studio Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választotta ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén valamennyi személyes adathoz való hozzáférést, valamint azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Az Artify Studio Kft. valamennyi adatkezelési műveletet megelőzően, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel követi és értékeli a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, a valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek az Artify Studio Kft. által felvett, tárolt, továbbított, vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.

10. Adatvédelmi incidensek kezelése

Tájékoztatjuk valamennyi érintettet, hogy az Artify Studio Kft. által bevezetett és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos esetek, melyek a tárolt és kezelt adatokat veszélyeztethetik.

Az Artify Studio Kft. személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén garantálja, hogy az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

Kérjük, hogy ne lepődjenek meg akkor, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapnak közvetlenül Társaságunktól, ebben az esetben az Artify Studio Kft. jogszabályi kötelezettségét teljesíti, amely előírja az érintettek tájékoztatását azokról az adatvédelmi incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira.

Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érinttet pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Ezen tájékoztató levél tartalmazni fogja az Artify Studio Kft.-nél az adatvédelemért felelős személy nevét és elérhetőségét, az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege káros hatások megszüntetése érdekében már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.

Valamennyi, személyes adatokkal foglalkozó munkatársunktól megköveteljük, hogy munkája során az adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében az Artify Studio Kft. által kialakított és bevezetett intézkedési tervet követve járjon el. Annak érdekében, hogy Társaságunk az incidensek bekövetkezését az adatkezelés során minimalizálja és a fenti szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket épít be a folyamatokba.

Társaságunk felhívja azon érintettek figyelmét, akinek személyes adatait a Artify Studio Kft. a jelen tájékoztatóban meghatározott jogalapnak megfelelően és célok elérése érdekében kezeli, hogy a bejelentés mellett valamennyi incidensről központi nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza a problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket.

Az Artify Studio Kft. természetesen gondoskodik arról, hogy mindazon adatfeldolgozó szervezetek, akikkel adatkezelési tevékenysége során az Artify Studio Kft. együttműködik, szintén az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket.

11. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Artify Studio Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. Artify Studio Kft. a tájékoztató módosítása esetén az érintettek részére az érintett által leadott megrendelésről kiállított számlával együtt tájékoztató levelet küld, legkésőbb a módosítás hatályba lépését 8 nappal megelőzően.

Jelezni kívánjuk, hogy az adatvédelmi tájékoztató módosulásáról a fenti értesítő kiküldésével egyidejűleg a Társaságunk által üzemeltetett www.aquashopron.com weboldalon figyelemfelhívó tájékoztatás elhelyezésével is tájékoztatjuk.

12. Alkalmazott jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor az Artify Studio Kft. valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvmt.”)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)
 • ​a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”)